Privacy Policy


Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Ιδιωτικότητας Ιστοσελίδας

H εταιρεία με την επωνυμία BENNETT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., με έδρα την Κηφισιά, Αγίας Κυριακής 20, με Α.Φ.Μ. 999644230 και Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, (εφεξής: «Εταιρεία»), ενεργεί ως «Υπεύθυνη Επεξεργασίας» και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα, όπως αυτά ορίζονται στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 679/2016 κυρίως πελατών, επισκεπτών της ιστοσελίδας της Εταιρείας, εργαζομένων και προμηθευτών.

Για ορισμούς που αφορούν την προστασία προσωπικών δεδομένων, καθώς και το σύνολο του Γενικού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 679/2016, ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1529570717319&uri=CELEX:32016R0679

Ο ιστότοπος http://www.bennett.gr/ αποτελεί τον δικτυακό τόπο της Εταιρείας, του οποίου είναι η αποκλειστική διαχείστρια και είναι υπεύθυνη για τα προσωπικά δεδομένα που μας υποβάλετε, καθώς και για τη διαχείριση των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με τον ισχύοντα Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 679/2016 περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Το περιεχόμενο του ιστοτόπου είναι ενημερωτικό για τα προϊόντα της Εταιρείας.

Όταν πλοηγήστε στην ιστοσελίδα μας δύναται να λάβουμε και να επεξεργαστούμε τα προσωπικά δεδομένα της φόρμας επικοινωνίας μας, ήτοι ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση, καθώς και το ελεύθερο κείμενο που θα πληκτρολογήσετε, ενώ η νομική βάση επεξεργασίας των εν λόγω δεδομένων σας είναι η συγκατάθεση.

Επιπλέον, η Εταιρεία επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα για τους εξής σκοπούς:

 1. Διαχείριση εργαζομένων,
 2. Διαχείριση πελατών,
 3. Διαχείριση προμηθευτών,
 4. Διαχείριση τρίτων,
 5. Ανεύρεση προσωπικού
 6. Διαχείριση φαρμακοεπαγρύπνησης
 7. Προώθηση πωλήσεων.

Η επεξεργασία των ως άνω προσωπικών σας δεδομένων στηρίζεται είτε στην εκτέλεση σύμβασης, είτε στην εκπλήρωση νομικών υποχρεώσεων της Εταιρείας, είτε στο έννομο συμφέρον αυτής.

Τα προσωπικά δεδομένα που τυγχάνουν επεξεργασίας είναι τα εξής:

 1. Βασικά Στοιχεία Φυσικού προσώπου (τηλ., διεύθ., email, ονομ/μο, θέση εργασίας, κ.λπ.)
 2. Μοναδικά αναγνωριστικά (π.χ. ΑΔΤ, ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, ένσημα, κ.λπ.)
 3. Οικονομικά δεδομένα (π.χ. IBAN, κ.λπ.)
 4. Δεδομένα υγείας (π.χ. αναρρωτικές άδειες, κ.λπ.)
Στα εν λόγω προσωπικά δεδομένα έχει πρόσβαση το απολύτως απαραίτητο προσωπικό της Εταιρείας, καθώς και συνεργαζόμενες εταιρείες για την υποστήριξη της ιστοσελίδας της Εταιρείας, που έχουν δεσμευθεί με ρήτρες εμπιστευτικότητας.

Ενεργούμε μόνοι μας την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που συγκεντρώνουμε και ουδέποτε διαθέτουμε, ή κοινοποιούμε, ή ανακοινώνουμε σε τρίτους, ή εμπορευόμαστε προσωπικά δεδομένα. Αποδέκτες των δεδομένων σας δύναται να τρίτα μέρη, ήτοι επίσημοι κρατικοί και εποπτικοί φορείς (π.χ. διωκτικές και εισαγγελικές αρχές, εποπτικές αρχές κλπ.), όταν κληθούμε να συμμορφωθούμε με τη νομοθεσία.

Τα προσωπικά σας δεδομένα κρατούνται από την Εταιρεία μόνο για όσο χρόνο επιβάλλεται νομοθετικά

Να σημειωθεί ότι η Εταιρεία δεν κάνει κάνουμε αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ

Δεν στέλνουμε τα δεδομένα σας εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.). Τα προσωπικά σας δεδομένα αποτελούν αντικείμενο αποθήκευσης και επεξεργασίας μόνον εντός Ε.Ε

Προστατεύουμε και διασφαλίζουμε τα δικαιώματά σας ως προς τη χρήση των προσωπικών δεδομένων σας. Συγκεκριμένα, έχετε τη δυνατότητα:

 1. να ενημερωθείτε από εμάς, εάν επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα και να λάβετε αντίγραφο αυτών,
 2. να διορθώσετε τα προσωπικά δεδομένα που μας έχετε παράσχει,
 3. να περιορίσετε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων (α) όταν αμφισβητείτε την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων και μέχρι να τα επαληθεύσουμε, (β) όταν αντιτίθεστε στη διαγραφή προσωπικών δεδομένων αλλά δεν επιθυμείτε τη διαγραφή τους, (γ) όταν τα προσωπικά δεδομένα δεν είναι απαραίτητα για τους σκοπούς επεξεργασίας, είναι ωστόσο απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση, υποστήριξη νομικών αξιώσεων, και (δ) όταν εναντιώνεστε στην επεξεργασία και μέχρι να γίνει επαλήθευση ότι υπάρχουν νόμιμοι λόγοι που μας αφορούν και υπερισχύουν των λόγων για τους οποίους εναντιώνεστε στην επεξεργασία.
 4. να ζητήσετε τη διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων σε άλλον Υπεύθυνο Επεξεργασίας,
 5. να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων όταν αυτή είναι απαραίτητη για σκοπούς εννόμων συμφερόντων, καθώς επίσης και στην αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ,
 6. να διαγράψετε τα προσωπικά σας δεδομένα (να σημειωθεί όταν εάν η διαγραφή τους είναι αδύνατη για την εκπλήρωση κανονιστικών υποχρεώσεων, να σας ενημερώσουμε αντιστοίχως)
 7. να ανακαλέσετε την συγκατάθεση που μας έχετε παράσχει ανά πάσα στιγμή, χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση σας, προτού την ανακαλέσετε.

Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας με αίτηση στην κάτωθι διεύθυνση: bennett@bennett.gr

Η απάντησή μας στο αίτημά σας θα λάβει χώρα εντός (1) ενός μηνός από τη λήψη του. Αν χρειαστούμε παράταση δύο (2) μηνών για την απάντηση στο αίτημά σας, λόγω της πολυπλοκότητας αυτού ή λόγου του μεγάλου αριθμού των αιτημάτων θα σας ενημερώσουμε το συντομότερο δυνατό.

Η ιστοσελίδα μας δεν απευθύνεται σε ανηλίκους κάτω των 16 ετών. Σε περίπτωση χρήσης προϊόντων ή υπηρεσιών που σας προσφέρουμε από ανήλικο κάτω των 16 ετών, απαιτούμε τη ρητή συγκατάθεση του γονέα, πριν από την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του ανηλίκου.

Έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για ζητήματα που αφορούν την επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων. Για την αρμοδιότητα της Αρχής και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της (www.dpa.gr -> Τα δικαιώματά μου -> Υποβολή καταγγελίας), όπου υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες.

Αυτή η Πολιτική Απορρήτου, αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της εταιρείας στις 24/9/2019 και αντικαθιστά προγενέστερη ανάρτηση/έκδοση.

Σχετικά με τα cookies που συλλέγουμε μέσω της ιστοσελίδας μας, έχουμε αναρτήσει σχετική Πολιτική Cookies.