Dyslipidaemia

Dyslipidaemia

Atorval 20mg

Atorvastatin, f.c. tablets 20mg

30  tablets  & 14  tablets

Atorval 40mg

Atorvastatin, f.c. tablets 40mg

30  tablets  & 14  tablets

Placol 20mg

Simvastatin, f.c. tablets 20mg

30  tablets

Placol 40mg

Simvastatin, f.c. tablets 40mg

30  tablets

Rafitin 10mg

Atorvastatin, f.c. tablets 20mg

30  tablets

Rafitin 20mg

Atorvastatin, f.c. tablets 20mg

30  tablets

Rosuben 5mg

Rosuvastatin, f.c. tablets 5mg

28 tablets

Rosuben 10mg

Rosuvastatin, f.c. tablets 10mg

28 tablets

Rosuben 20mg

Rosuvastatin, f.c. tablets 20mg

28 tablets

Rosuben 40mg

Rosuvastatin, f.c. tablets 40mg

28 tablets