Dyslipidaemia

Dyslipidaemia

Atorval 20mg

Atorvastatin, f.c. tablets 20mg

30  tablets  & 14  tablets

Atorval 40mg

Atorvastatin, f.c. tablets 40mg

30  tablets  & 14  tablets

Placol 20mg

Simvastatin, f.c. tablets 20mg

30  tablets

Placol 40mg

Simvastatin, f.c. tablets 40mg

30  tablets

Rafitin 10mg

Atorvastatin, f.c. tablets 20mg

30  tablets

Rafitin 20mg

Atorvastatin, f.c. tablets 20mg

30  tablets