Πολιτική Ποιότητας

Πολιτική Ποιότητας


Όραμα της Εταιρίας: Το όραμα μας είναι να καθιερωθούμε ως μία από τις καλύτερες φαρμακευτικές βιομηχανίες στην Ελλάδα σε όρους υψηλής τεχνογνωσίας, ποιότητας προϊόντων και υπεύθυνης επιχειρηματικότητας, λειτουργώντας πάντα με γνώμονα τα υψηλότερα ηθικά και επιχειρησιακά πρότυπα, υπακούοντας στους κανόνες που διέπουν τόσο τις ελληνικές όσο και τις παγκόσμιες ρυθμιστικές αρχές, σύμφωνα με την εταιρική μας κουλτούρα.


Αποστολή της Εταιρίας: Η ανάπτυξη, παραγωγή και προώθηση αξιόπιστων και ποιοτικών φαρμακευτικών και παραφαρμακευτικών προϊόντων προστιθέμενης αξίας.


Στόχος μας είναι:

 • Nα καθιερωθούμε ως ο αφοσιωμένος συνεργάτης κάθε επαγγελματία υγείας. 
 • Να καλλιεργήσουμε διεθνείς συνεργασίες με εταιρίες και ερευνητικά κέντρα, ώστε κάθε μέρα να προσφέρουμε περισσότερη υγεία σε περισσότερους ανθρώπους
 • Να καθιερωθούμε ως μια ισχυρή παραγωγική δύναμη στο χώρο του ελληνικού φαρμάκου

Προκειμένου να επιτύχουμε τα παραπάνω, εκφράζουμε την Δέσμευση μας στις εξής αρχές:

 • Άριστη επικοινωνία μεταξύ Διοίκησης και Στελεχών και των στελεχών μεταξύ τους 
 • Επιλογή εξειδικευμένων στελεχών και συνεχή εκπαίδευσή τους. 
 • Αξιοπιστία των συνεργατών και των προμηθευτών της εταιρίας και συνεχή παρακολούθηση και αξιολόγηση τους
 • Τήρηση ποιοτικών, χρονικών και οικονομικών δεσμεύσεων 
 • Βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας της εταιρίας
 • Συνεχή παρακολούθηση και τήρηση της Ελληνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας και κανονισμών
 • Συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διεργασιών του Συστήματος Ποιότητας
 • Συνεχή βελτίωση των εργοστασιακών εγκαταστάσεων και τήρηση των πιο αυστηρών κριτηρίων GMP εγκεκριμένων από τις Ελληνικές και ευρωπαϊκές αρχές
 • Παροχή των απαραίτητων πόρων για την υλοποίηση των ανωτέρω.