Φαρμακευτικά

  Εμπορική
ονομασία
Δραστική
ουσία
Μορφή &
περιεκτικότητα
Συσκευασία
Υπέρταση Manyper
σε συν προώθηση με την Chiesi
Manidipine Tablets, 10mg/tab bt x 28 tabs
Tablets, 20mg/tab bt x 28 tabs
Vivace
σε συν προώθηση με την Chiesi
Delapril +
Manidipine
Tablets, (30+10)mg/tab 1 bottle x 28 tabs
Besartan Irbesartan
F.c. tablets, 150mg/tab bt x 28 tabs
F.c. tablets, 300mg/tab bt x 28 tabs
Loben Losartan F.c. tablets, 100mg/tab bt x20 & x30 tabs
Loben Plus Losartan +
Hydrochlorothiazide
F.c. tablets, (100+12,5)mg/tab bt x 14 tabs
F.c. tablets, (100+25)mg/tab bt x 14 tabs
Valsaben Valsartan F.c. tablets, 80mg/tab bt x28 tabs
F.c. tablets, 160mg/tab bt x 28 tabs
F.c. tablets, (320mg/tab bt x 28 tabs
Valsaben Plus Valsartan +
HCTZ
F.c. tablets, (80mg+12,5)mg/tab bt x 28 tabs
F.c. tablets, (160mg+12,5)mg/tab bt x 28 tabs
F.c. tablets, (160mg+12,5)mg/tab bt x 28 tabs
F.c. tablets, (160mg+25)mg/tab bt x 28 tabs
F.c. tablets, (320mg+12,5)mg/tab bt x 28 tabs
F.c. tablets, (320mg+25)mg/tab bt x 28 tabs
Presidin Manidipine Tablets, 20mg/tab bt x 28 tabs
Amlodin Amlodipine Capsules, 5mg/cap bt x 30 caps
Capsules, 10mg/cap bt x 30 caps
Nebicur Nebivolol Tablets, 5mg/tab bt x 28 tabs
Δυσλιπιδαιμία Atorval Atorvastatin F.c. tablets, 20mg/tab bt x14 & x30 tabs
F.c. tablets, 40mg/tab bt x14 & x30 tabs
Placol Simvastatin F.c. tablets, 20mg/tab bt x 30 tabs
F.c. tablets, 40mg/tab bt x 30 tabs
Rafitin Atorvastatin F.c. tablets, 10mg/tab bt x30 tabs
F.c. tablets, 20mg/tab bt x30 tabs
Ισχαιμία Globel Clopidogrel besilate F.c. tablets, 75mg/tab bt x28 & x30 tabs
Σ. Διαβήτης Gliperin Glimepiride Tablets, 2mg/tab bt x 30 tabs
Tablets, 3mg/tab bt x 30 tabs
Tablets, 4mg/tab bt x 30 tabs
Άσθμα / Αλλεργίες Miralust Montelukast Chew. tablets, 4mg/tab bt x 28 tabs
Chew. tablets, 5mg/tab bt x 28 tabs
F.c. tablets, 10mg/tab bt x 28 tabs
Edufil Formoterol INHPD. Capsules, 12mcg/cap bt x 60 caps + 1 Aerolizer
Butecont Budesonide M.D.NAS.SP, 100mcg/dose FL x 10ml (200 doses)
ΜΣΦΑ Melocalm Meloxicam Tablets, 15mg/tab bt x 30 tabs
Γαστροπροστασία Benzol Omeprazole GR. capsules, 20mg/cap bt x 28 caps
Mostrelan Famotidine C. tablets, 40mg/tab bt x 20 tabs
Αναιμία Ferrobival Ferrous Gluconate EFF.Gran., 695mg(80mgFe++)/sach bt x 10 sachets
Αντιβίωση Eliben Clarithromycin F.c. tablets, 50mg/tab bt x 21 tabs
Cefgram Cefprozil PD.ORA.SUS, 250mg/5ml bottle x 100ml
Οστεοπόρωση Risendron Risedronate F.c. tablets, 35mg/tab bt x 4 tabs
Alestopor Alfacalcidol Soft capsules, 1mcg/cap bt x 30 caps
Αντιψυχωσικά Olapine Olanzapine F.c. tablets, 5mg/tab bt x 28 tabs
F.c. tablets, 10mg/tab bt x 28 tabs
F.c. tablets, 20mg/tab bt x 28 tabs
Etiapin Quetiapine F.c. tablets, 25mg/tab bt x 60 tabs
F.c. tablets, 100mg/tab bt x 60 tabs
F.c. tablets, 200mg/tab bt x 60 tabs
F.c. tablets, 300mg/tab bt x 30 tabs
Rispenet Risperidone F.c. tablets, 1mg/tab bt x 20 tabs
F.c. tablets, 2mg/tab bt x 20 tabs
F.c. tablets, 3mg/tab bt x 20 tabs
F.c. tablets, 4mg/tab bt x 20 tabs
F.c. tablets, 5mg/tab bt x 20 tabs
Αντι- καταθλιπτικά Talosin Citalopram F.c. tablets, 20mg/tab bt x 28 tabs
F.c. tablets, 40mg/tab bt x 28 tabs
Depreram Mitrazapine F.c. tablets, 30mg/tab bt x 30 tabs
Alzheimer Dozilax Donepezil F.c. tablets, 5mg/tab bt x 28 tabs
F.c. tablets, 10mg/tab bt x 28 tabs
Parkinson Glepark Pramipexole Tablets, 0,18mg/tab bt x30 & x100 tabs
Tablets, 0,70mg/tab bt x30 & x100 tabs
Θεραπεία διάσωσης μετά από χορήγηση υψηλών δόσεων methotrexate Foliment Calcium Folinate Capsules, 15mg/cap bt x 10 caps