Γαστροπροστασία

Γαστροπροστασία

Benzol 20mg

Ομεπραζόλη, cap. 20mg

28 δισκία

Mostrelan 40mg

Φαμοτιδίνη, c.tab. 40mg

20 δισκία

Magenlom 20mg

Ομεπραζόλη, cap. 20mg

28 δισκία